0879 11 55 66 - 0787 228 229

Thủ tục gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp năm 2020Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ được ban hành trên tinh hình hỗ trợ tối đa các thành phần kinh tế bị tổn thương trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là các chủ thể tổ chức, doanh nghiệp.

Cụ thể, Nghị định 41 chỉ đạo về việc gia hạn thời gian nộp thuế, nộp tiền thuê đất thêm 05 tháng cho nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh. Bao gồm: các đối tượng tiêu biểu được áp dụng chính sách hỗ trợ, thủ tục và thời hạn gia hạn.

Đối tượng áp dụng

  1. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong các ngành: nông, lâm nghiệp, thủy sản…; sản xuất, chế biến thực phẩm…; dệt, may mặc, da giày…; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính…; xây dựng…
  2. Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các ngành: vận tải, kho bãi..; bất động sản…; dịch vụ lưu trú, ăn uống…; giáo dục, đào tạo… (Danh mục ngành kinh tế được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018).
  3. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm.
  4. Doanh nghiệp NHỎ và SIÊU NHỎ được xác định cụ thể tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.
  5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo danh sách của Ngân hàng Nhà nước

Thủ tục

Cho toàn bộ kỳ thuế, Người nộp thuế nộp một lần Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Mẫu tại Nghị định cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, qua Cổng thông tin điện tử hoặc trực tiếp gửi cho Cơ quan Thuế.

Thời hạn: Nộp cùng với hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc quý) hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Thời gian gia hạn: 5 tháng

  • Thuế GTGT phát sinh của kỳ thuế tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 hoặc kỳ thuế quý 1 và quý 2 được gia hạn đến ngày 20 các tháng 9, 10, 11, 12.
  • Thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 được gia hạn đến ngày 30 tháng 8.
  • Thuế TNDN tạm tính quý 1, 2 năm 2020 được gia hạn đến ngày 30 tháng 8 và 12.
  • Tiền thuê đất dưới hình thức trả tiền hằng năm năm 2020 được gia hạn đến ngày 31 tháng 10.Bài viết liên quan


Tổng hợp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid-19

Xử lý quà biếu tặng cho Khách hàng, quà Tết cho nhân viên

Lưu ý quyết toán thuế cuối năm 2019

Lưu ý công việc kế toán cuối năm 2019

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 3)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

HN: 0879 11 55 66 - HCM: 0787 228 229