024 6651 3639 - 028 2262 8080‬

Nhận diện chênh lệch lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuếĐể thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai khi làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), kế toán cần hiểu rõ bản chất các mục của chỉ tiêu B trên mẫu số 03/TNDN, bởi việc xác định thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán và theo luật thuế hiện hành có thể dẫn đến sự khác biệt giữa các kết quả.

Vì sao lại có chênh lệch?

Qua công thức trên đây, có thể hiểu một cách đơn giản rằng chênh lệch xảy ra khi:

  • Doanh thu theo chuẩn mực và chế độ kế toán khác với Doanh thu hay Các khoản thu nhập khác theo Luật thuế; và/hoặc
  • Chi phí ghi nhận cho mục đích kế toán không được trừ theo luật thuế và ngược lại.

 

Nhận diện một số mục cần điền của chỉ tiêu B trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN

Như vậy, theo hai điểm lớn khác biệt giữa LNKT và TNCT rút ra từ công thức nói trên, ta có thể dựa trên đó mà phân chia một số mục của chỉ tiêu B trên tờ khai số 03/TNDN.

Doanh thu xác định khác nhau:

  • Chi tiêu B2 – Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu: gồm các khoản được xác định là doanh thu theo luật thuế nhưng không được ghi nhận trong kỳ theo chuẩn mực kế toán.
  • Chỉ tiêu B11 – Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác: các khoản thu nhập sau thuế từ góp vốn liên doanh, mua cổ phần…

Chi phí xác định khác nhau:

  • Chỉ tiêu B3 – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm: là các chi phí phát sinh khi tạo ra những khoản doanh thu ghi nhận tại kỳ này theo chế độ kế toán nhưng được điều chỉnh giảm khi tính TNCT.
  • Chỉ tiêu B4 – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

 
Bài viết liên quan


Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 3)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 2)

Những hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN (Phần 1)

Chuyên gia nước ngoài thuộc dự án phi Chính phủ đến Việt Nam được miễn thuế TNCN?

Hồ sơ cần có để ghi nhận hợp lý chi phí lương của người nước ngoài

Cách xử lý giá trị còn lại của TSCĐ sau khi tháo dỡ

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2262 8080‬