024 6651 3639 - 028 2260 8686

Hướng dẫn Tính thuế TNCN với thu nhập vừa Gross vừa Net?Trong bài viết này ASTC hướng dẫn cách tính thuế TNCN (Thu nhập cá nhân) đối với thu nhập được nhận vừa Gross vừa Net. Thoạt nghe có vẻ hơi khó hiểu về loại lương tính “khó hiểu” như này, tuy nhiên, trên thực tế nhiều đơn vị doanh nghiệp áp dụng chính sách lương như vậy. Quyết toán thuế TNCN như nào? ASTC chia sẻ cách tính như sau.

Bài viết gồm 2 phần chính:

  • Phần1: Cách tính và cơ sở tính thuế TNCN đới với thu nhập nhận được vừa Gross vừ Net
  • Phần 2: Tiền lương tăng ca có cần gross up phần thu nhập miễn thuế không ?

Mời bạn đọc theo dõi thêm các chủ đề khác:

Thuế TNCN đối với lao động hưu trí vẫn đang ký hợp đồng lao động

Chính sách thuế liên quan hoạt động khuyến mại áp dụng cho năm 2018

1. Thu nhập nhận được vừa Gross vừa Net thì tính thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) như thế nào ?

Theo Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 7 thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định:

“Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ. Trường hợp người sử dụng lao động áp dụng chính sách ((“tiền thuế giả định ”, “tiền nhà giả định” thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế không bao gồm “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định”. Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà thực tế phát sinh, “tiền nhà giả định ” (nếu có)).

Công thức xác định thu nhập làm căn quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

Trong đó:

– Thu nhập thực nhận: Tiền lương, tiền công người lao động nhận được không bao gồm thuế TNCN

– Các khoản trả thay: Các khoản lợi ích bằng tiền và không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

– Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đóng bảo hiểm, giảm trừ quỹ hưu trí, giảm trừ đóng từ thiện nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC.”

Căn cứ theo quy định nêu trên và theo hướng dẫn tại công văn số 81381/CT-TTHT trả lời về chính sách thuế TNCN cho cá nhân cư trú người nước ngoài, trường hợp công ty thỏa thuận trả lương cho người lao động theo hình thức:

  • Tiền lương (Gross): Người lao động chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN
  • Các khoản lợi ích công ty trả hộ (thuê nhà, khám bệnh…) (Net): Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN

Thì công ty phải thực hiện quy đổi phần thu nhập từ tiền lương của người lao động (Gross) sang thu nhập chưa có thuế (Net) để cộng với các khoản lợi ích công ty trả hộ (Net), sau đó mới Gross up để xác định thu nhập tính thuế TNCN.

Tóm lại: Thu nhập người lao động nhận được vừa Gross vừa Net thì công ty phải quy đổi phần lương Gross sang Net và cộng với các khoản lợi ích người lao động nhận được (Net), sau đó mới Gross up để xác định thu nhập tính thuế.

2. Thu nhập làm căn cứ quy đổi là thu nhập thực nhận không bao gồm thu nhập được miễn thuế. Vậy tiền lương tăng ca có cần gross up phần thu nhập miễn thuế không ?

Theo hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-TNCN ngày 10/07/2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn vướng mắc thuế TNCN:

Về trường hợp tiền lương Net có bao gồm tiền làm ca đêm, làm thêm giờ (phần được miễn thuế), sau khi Gross up toàn bộ tiền lương Net thì thu nhập tính thuế được giảm trừ phần tiền làm ca đêm, làm thêm giờ miễn thuế theo quy định của Bộ Luật Lao động. Từ đó tính thu nhập tính thuế TNCN của người lao động”

Tóm lại: Đối với người lao động hưởng lương Net, tiền lương làm ca đêm, làm thêm giờ mặc dù thuộc diện miễn thuế TNCN nhưng vẫn phải Gross up sau đó mới giảm trừ lại.

Bài viết liên quan


Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

4 Công văn trả lời về thuế kế toán cần lưu ý

Thành viên công ty

[UPDATE] Tỷ lệ đóng – Mức đóng – Mức lương cơ sở – Mức lương tối thiểu vùng

Ảnh hưởng của người lao động không có MST tới thuế TNCN và TNDN

HN: 024 6651 3639 - HCM: 028 2260 8686